សូមអញ្ជើញចូលមើលខ្លឹមសារលម្អិតស្តីពី គោលការណ៍ការធ្វើអធិការកិច្ច របស់ក្រុមការងារអធិការកិច្ចនៃគណៈវិស្វករកម្ពុជា សហការជាមួយក្រុមអធិការកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ តាមលិខិតបង្គាប់ការលេខ ១០២/១៩ ក.ប/ល.ប.អ.ធ.ក/ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

Generally, engineers play a significant role in improving the living conditions of human being. To achieve this goal, engineers use their technical knowledge and experiences to transform natural resources into finished products to satisfy the social demand.

In this regard, the efficient management of engineer and the upgrade of professional qualification are indispensable for the development of economy and poverty reduction in conformity with the Royal Government of Cambodia’s Rectangular Strategy.

Currently, the RGC has been considering the management of national intellectual engineering resources and enhancing the standards of education. For this reason the Board of Engineers Cambodia (BEC) was established.